"; $ausgabe.="ZahlQuadrat der Zahl"; for ($i=1;$i<=9;$i++) { $ausgabe.="".$i."".$i*$i.""; } $ausgabe.=""; echo $ausgabe; ?>