"; for ($i=1;$i<=9;$i++) { $ausgabe.="
  • Ein ".$i." faches ".$hallo."
  • "; $hallo.=" Hallo"; } $ausgabe.=""; echo $ausgabe; ?>